โรงพยาบาลมายอ  Mayo Hospital
147/2 หมู่ที่ 1 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140
โทรศัพท์  073-497248-9  โทรสาร  073-497250   URL : http://www.mayohos.org