ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร


ขอเชิญ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมายอที่จัดทำแผนงาน โครงการในปีงบประมาณ 2557
ขอร่วมรับฟังการชี้แจงการลงบันทึกแผนงานโครงการ ในโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์
เพื่อประกอบการ การเบิกจ่าย และตามประเมินผล ใน วันพุธ ที่ 26 มีนาคม 2557
เวลา 13.00 - 16.00 น. (กรณีไม่ทำการบันทึก อาจส่งผลกระบวนการอนุมัติงบประมาณและงบดำเนินการล่าช้า จากทาง สสจ.)

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมายอ ทุกท่าน เข้าร่วมงานสังสรรค์ เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2557
ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 ปีนี้ ชื่องานว่า “ ออคุนเจริญ เรียน ซันเฮย ปีปร่า ปร่า ปร่าปี” ถ้าคุณอยากรู้ว่า คืออะไร ต้องมางานนี้ให้ได้นะจะ งานเริ่มเวลา 16.30 น. ณ ลานกีฬารพ. (ข้างซักฟอก)
อาหาร แบบนั่งโต๊ะ ทานแบบบุฟเฟ่ ( จากนา ครัวฮาลาล )


คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์