โรงพยาบาลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลมายอ Mayo Hospital
147/2 หมู่ที่ 1 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140
โทรศัพท์ 073-497249 โทรสาร 073-497250 Website : https://www.mayohos.org